Algemene Voorwaarden Stempher Flevogroen

01. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

“Ontwerpen” Elk werkstuk, tekening, model, illustratie, tekst of plant, waaronder ideeën en adviezen met betrekking tot de opzet en uitvoering van werkzaamheden in de meest ruime zin, waarmee een idee, hetzij voorlopig, hetzij definitief vorm is gegeven door Stempher, of door bemiddeling van Stempher.

“Aangenomen werk” Het uitvoeren van werkzaamheden en leveren van producten, welke tussen opdrachtgever en Stempher zijn overeengekomen tegen een van te voren vastgesteld bedrag.

“Regiewerk” Het uitvoeren van werkzaamheden welke niet als aangenomen werk zijn overeengekomen.

“Oplevering” De feitelijke oplevering aan opdrachtgever

02. Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan Stempher opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden en/of het leveren van diensten en goederen in de meest ruime zin van het woord en op alle aanbiedingen door Stempher aan derden gedaan, op alle door Stempher in opdracht van derden geleverde werkzaamheden, diensten, goederen, ideeën en ontwerpen, alsmede op alle overeenkomsten in de meest ruime zin van het woord door Stempher met derden aangegaan, zulks met uitsluiting van alle voorwaarden door opdrachtgevers gesteld en / of gedeponeerd voor zover deze afwijken van deze voorwaarden.

Met het enkel verstrekken van een opdracht aanvaardt opdrachtgever deze voorwaarden. Afwijkingen van de voorwaarden zijn slechts mogelijk, indien schriftelijk door Stempher aanvaard. Op alle transacties is het Nederlands recht van toepassing.

03. Aanbiedingen en overeenkomsten

Alle offertes en prijsopgaven zijn vrijblijvend – tenzij uitdrukkelijk anders vermeld – en gebaseerd op bij de aanvraag verstrekte gegevens alsmede op prijsbepalende factoren als materiaalprijzen, lonen, premies en lasten, geldend op de dag van totstandkoming van de offerte of overeenkomst. Indien voor de levering of oplevering enige verhoging van prijsbepalende factoren optreedt, heeft Stempher het recht deze aan opdrachtgever door te berekenen. Overeenkomsten met medewerkers die een procuratie hebben, binden Stempher niet, tenzij deze afspraken schriftelijk heeft bevestigd.

04. Opdrachten

Door het enkele feit van het indienen of toezenden van nader uit te werken ontwerpen wordt een opdracht geacht aan Stempher te zijn verstrekt.

05. Termijnen

Door Stempher opgegeven termijnen zijn altijd vrijblijvend en behelzen nimmer enige garantie. Aan overschrijding van een termijn door Stempher kan noch recht op schadevergoeding noch recht op ontbinding van de overeenkomst worden verleend.

06. Aansprakelijkheid

Stempher is nimmer aansprakelijk voor schade of verplicht tot vergoeding van schade, ontstaan door gebrek aan geleverde diensten en / of goederen.

07. Uitvoerbaarheid

Indien tijdens de uitvoering van een aangenomen werk blijkt dat dit ten gevolge van aan Stempher niet bekende omstandigheden of door onmacht niet uitvoerbaar is, heeft Stempher het recht te vorderen dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt met inachtneming van hetgeen onder wijziging van opdrachten is bepaald.

08. Wijziging opdracht

Alle wijzigingen in opdrachten behoren, wanneer daaruit een hogere prijs zou volgen, onverminderd te worden vastgelegd door middel van een extra opdrachtbon.

09. Overmacht

Overmacht ontslaat Stempher of dienst rechtverkrijgenden van alle contractverplichtingen jegens de opdrachtgever, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht op vergoeding kan kosten, schaden en interessen kan doen gelden. Indien aangenomen werk door overmacht niet kan worden voltooid, dient de opdrachtgever de aanneemsom te voldoen, verminderd met een redelijk bedrag voor het niet afgewerkte gedeelte van het werk.

10. Oplevering

Het werk wordt als opgeleverd beschouwd als het geheel is uitgevoerd of geplaatst en de opdrachtgever daarvan mededeling is gedaan. Indien enig goed niet tegelijk met het gereedkomen van het werk geleverd kan worden, zal de oplevering toch kunnen geschieden, desgewenst onder reservering door opdrachtgever van een overeen te komen redelijk bedrag.

11. Garantie

Op door Stempher geleverde goederen geldt een garantie zoveel en zolang Stempher die van zijn toeleveranciers heeft kunnen bedingen. Op geleverde diensten geldt een criterium van billijkheid, doch nimmer langer dan een termijn van zes maanden na levering, in dien voege dat een verplichting van Stempher zich beperkt tot gratis reparatie of vervanging. Geringe in de handel gebruikelijke en / of technische onvermijdelijke afwijkingen vallen niet onder de garantie en worden door de opdrachtgever geaccepteerd. Voor de groei van geleverde planten of ontkieming van geleverde zaden wordt behoudens overmacht ingestaan mits de verzorging aan Stempher is opgedragen.

12. Onderhoudswerkzaamheden

Overeenkomsten tot het verrichten van onderhoud worden aangegaan voor onbepaalde tijd en kunnen door partijen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van vier maanden.

13. Tarieven

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen geldt ter zake salaris op indexbasis per 1 juli 1991 een minimaal basistarief van €’ 40.00 per opdracht. Genoemd tarief geldt ongeacht het resultaat, mede werkbesprekingen en proefopdrachten. Gemaakte bureau- en reiskosten alsmede reisuren worden ten alle tijden berekend. Wanneer een opdrachtgever een opdracht terugneemt of werkzaamheden met betrekking tot een opdracht belemmert of vertraagt, is het tarief verschuldigd dat verschuldigd zou zijn wanneer de opdracht volledig uitgevoerd zou zijn uitgevoerd. Stempher kan ten alle tijden en in alle gevallen van de opdrachtgever een kostenvoorschot verlangen. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW.

14. Betalingscondities

Betaling van de door Stempher toegezonden facturen dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, zonder aftrek of schuldvergelijking welke niet uitdrukkelijk door Stempher is toegestaan. Bij orders van € 750,00 en meer dient betaling plaats te vinden in 20% bij opdracht-akkoord, 50% bij aanvang werkzaamheden en 30% binnen 15 dagen na oplevering van het werk. Bij regiewerk kan Stempher steeds al het reeds geleverde tussentijds in rekening brengen. Aan personen in dienst van Stempher, die daartoe geen uitdrukkelijke volmacht bezitten, kan niet bevrijdend worden betaald.

15. Reclames

Alle reclames betreffende de uitvoering van werk of de levering van goederen, alsook betreffende facturen, dienen binnen acht dagen na factuurdatum per aangetekende post bij Stempher te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever wordt geacht het geleverde cq. de factuur te hebben goedgekeurd. Indien een reclame door Stempher als gegrond wordt erkend, kan Stempher met uitsluiting van alle rechten op schadevergoeding door de opdrachtgever van herlevering afzien dan wel goederen en / of diensten laten verbeteren cq. vervangen. Iedere verplichting hiertoe vervalt drie maanden na leveringsdatum.

16. Risico en eigendomsovergang

Zodra goederen zijn geleverd of op de plaats waar werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd zijn gestald, of zodra diensten zijn geleverd, zijn alle risico voor de opdrachtgever, met name ook het risico van tenietgaan. De eigendom van goederen gaat eerst op de afnemer over, zodra betaling van deze goederen inclusief de daarmee verband houdende diensten, de eventuele rente en inningskosten heeft plaatsgevonden. Indien de opdrachtgever niet aan al zijn betalingsverplichtingen voldoet, is Stempher gerechtigd de goederen op kosten van de opdrachtgever terug te nemen en onder zicht te nemen tot aan de betalingsverplichting is voldaan. De opdrachtgever verbindt zich in dit geval de goederen op eerste verzoek terug te geven en ter zake alle gewenste medewerking te verlenen als het verschaffen van toegang tot de tuin, opslagruimte e.d.

17. Vergoeding bij niet tijdige betaling

Wanneer de betaling van de toegezonden factuur niet heeft plaatsgevonden binnen 15 dagen na factuurdatum, alsmede van faillissement of surseance van betaling van opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zulle alle door opdrachtgever aan Stempher verschuldigde bedragen van rechtswege terstond geheel opeisbaar zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is. Bij te late betaling heeft Stempher het recht de opdrachtgever over het (nog) bruto verschuldigde bedrag 2% rente per maand van de vervaldag af in rekening te brengen, onverminderd de aan Stempher verder toekomende rechten, waaronder het recht op de opdrachtgever alle op de invordering vallende kosten, zowel gerechtelijke kosten als buitenrechtelijke incassokosten, welke laatste bij voorbaat worden gefixeerd op 15% van de bruto factuurwaarde met een minimum van € 125,00 per factuur te verhalen.

18. Auteursrecht

Ontwerpen blijven in geestelijke en materiële zin eigendom van Stempher, ook indien een ontwerp in opdracht en voor rekening van derden tot stand is gekomen. Ontwerpen mogen zonder toestemming van Stempher niet worden verveelvoudigd en / of uitgevoerd. Stempher is bij publicaties gerechtigd zijn naam als ontwerper te laten opnemen. Voor zover in deze voorwaarden daarvan niet wordt afgeweken, zijn de bepalingen van de auteurswet 1912 zoals deze sindsdien is gewijzigd op de producten, ontwerpen en de verhoudingen tussen Stempher en opdrachtgever van toepassing. Ontwerpen mogen bij gebreke van andersluidende schriftelijke toestemming nimmer op andere wijze dan voor het bij de opdracht vermelde of beoogde doel wordt gebruikt. De opdrachtgever is volledig verantwoordelijk voor de juistheid en nakoming van de door hem aanvaarde ontwerpen. Hij zal zonder enig voorbehoud gehouden zijn Stempher te vrijwaren voor elke aanspraak van derden terzake van gepubliceerde ontwerpen, alsmede elke vorm van inbreuk op het auteursrecht of het industrieel eigendomsrecht van derden.

19. Ontbinding

De opdrachtgever doet afstand van alle rechten op ontbinding der overeenkomst volgens artikel 1302 BW of andere wettelijke bepalingen.

20. Geschillen

Alle geschillen zullen met uitzondering van elke andere rechtelijke instantie worden ontworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het Arrondissement waarin het bedrijf van Stempher is gevestigd.